Blog

Cynhadledd Haciaith 2018

Wrth i’r mis du brysur ddirwyn i ben, teithiais i Tramshed Tech yng Nghaerdydd i fynychu gynhadledd Hacio’r Iaith. Dyma’r tro cyntaf i mi fentro i blith criw selog, ond croesawgar, Haciaith gan fwynhau arlwy amrywiol a diddorol yr ‘anghynhadledd’ hon. Rhydd i bawb gynnig sesiwn a chyfrannu, a’r prif anfantais i mi oedd methu gallu dal pob un sesiwn – yn arbennig sesiwn Leia ar ysgrifennu straeon digidol, sydd bellach wedi cael ei gyhoeddi fel canllaw ar wefan Y Stamp.

Ysgrifennais erthygl yn trafod y gynhadledd yng nghyd-destun cymruddyfodoliaeth a dychmygu dyfodol Cymru a’r Gymraeg ar gyfer gwefan Planet, sef Hacking into Future Wales. Roedd hi’n anodd sticio at y terfyn geiriau gyda cymaint i’w ddweud, ond dyma fy ymgais i grynhoi’r diwrnod a thrafod syniadau.

Un o’r pethau fwynheiais fwyaf am fwrlwm y diwrnod oedd iddo barhau ar ffurf trydariadau (#Haciaith), blogiau a phodlediad difyr wedi hynny. Heb os, mae Haciaith 2019 eisoes wedi ei nodi yn y dyddiadur.

(Fy llun o gyflwyniad Andrew Green sydd uchod.)


At the tail end of January this year I ventured to Tramshed Tech in Cardiff for the annual Hacio’r Iaith (Hacking the Language) conference. In it’s eighth year, Haciaith is not only an interesting ‘unconference’, but a lively and welcoming community, proving that the Welsh-language can twist its tongue to discuss all sorts of technology and modern developments.  

I wrote an article, Hacking into Future Wales, about the conference and looking in depth at some of the sessions I attended, linking it to discussing cambrofuturism for Planet online. 

I thoroughly enjoyed my day at Haciaith, and one of the more special aspects of the unique day was how the lively debate leaked onto social media platforms and blogs and was also encapsulated in the lively Haclediad podcast. I certainly hope to attend again in the future. 

(Pictured above is Andrew Green, during his keynote presentation.)

https://haciaith.cymru

Trafod Lleisiau Merched ar Heno

Cefais wahoddiad yn fy ôl i Lanelli, i stiwdio Tinopolis nos Fawrth (6/2/18) i gyfrannu at drafodaeth am brofiadau merched heddiw a thrafod pa mor bwysig yw hi leisio barn, a hynny wrth i ni ddathlu can mlynedd ers i rai merched (merched dros eu 30au yn unig, bryd hynny) dderbyn yr hawl i bleidleisio.

heno2
Sgwrsio gyda Mari Grug ar y raglen – gan wisgo bathodyn Y Stamp gyda balchder!

Ymunais gyda Siân James, a fu’n Aelod Seneddol ac yn ymgyrchwraig nodedig yn ystod Streic y Glowyr, a Megan Mead o Ysgol Plasmawr sy’n rhan o grwpiau Femme a Digon yr ysgol, i drafod bywydau merched heddiw. Cefais gyfle i sôn eto am Cywion Cranogwen a’r angen, hyd yn oed heddiw, i roi llwyfan arbennig i leisiau merched mewn cyd-destun barddonol a chreu platfformau a chyfleon newydd.

Tu ôl i’r camera, rhywbeth sticith gyda fi am byth oedd clywed Sian James yn rhannu siarsiad glywodd blynyddoedd yn ôl, sef rhywun yn cynnig y gair o gyngor canlynol i’w hwyres: ‘Be as chopsy as you like!’ Dwi’n hoff iawn, iawn o’r cyngor yna!

Diolch i’r criw yn Tinopolis am groeso cynnes unwaith eto, ac yn edrych ymlaen at fod yn ôl ar y soffa felen yn y dyfodol.


I was invited back to the Tinopolis studio to join former MP Sian James and student Megan Mead to discuss our lives and the #Vote100 celebrations. I discussed the importance of seeing girls recite and read poetry in a Welsh-language context. No, there aren’t any official ‘No Girls Allowed’ rules anywhere, but visually, men dominate the stage. 

And I left the studio with a new life motto, one heard by Sian James at a discussion panel with one contributor offering this fantastic pearl of wisdom to her granddaughter and quoted to both me and Megan: ‘Be as chopsy as you like!’ 

I don’t need to be told twice!

A big thanks to everyone at Tinopolis for the warm welcome – I can’t wait to visit again in the future. 

 

New Welsh Review

*English below*

Dechreuodd 2018 gyda chyfle unigryw a chyffrous, wrth i mi gytuno i gyd-weithio gyda thîm creadigol i gydlynnu rhifyn aml-gyfrwng arbennig o New Welsh Review. Fy mhrif gyfrifoldebau, yn unol â chyfarwyddiadau’r golygydd Gwen Davies, oedd trefnu a chynhyrchu cynnwys, gan hefyd fentro o flaen y meic a’r camera i adolygu nofel a chyfweld awdur.

Gyda Mayoorhan Sevverlz yn cyfarwyddo ac yn golygu, roeddem yn gyfriol am greu adolygiadau clywedol, cynnal cyfweliad gyda’r awdur a’r darlithydd Jerry Hunter ym Mhrifysgol Bangor, trefnu podlediad gyda chyfrannwyr yn trafod llyfrau yn ymdrin â geirfa natur, a recordio detholiad o waith Mihangel Morgan a’i gyfosod gyda delwedd wedi’i animeiddio gan Michael Reynolds.

Cefais gyfle i fierinio fy sgiliau adolygu a defnyddio fy sgiliau ymchwilio mewn cyd-destun gwahanol, a dysgu sut i greu cynnwys aml-gyfrwng – rhywbeth sy’n fwyfwy pwysig i awdur creadigol yn yr oes ddigidol sydd ohoni. Mi fydd y deunydd yn cael ei ryddhau drwy wefan New Welsh Review yn y dyfodol agos ac rwy’n edrych ymlaen yn arw bellach at rannu ffrwyth llafur y cyfnod hynod fuddiol hwn.

nwr3
Mayoorhan filming with Jerry Hunter || Ffilmio gyda Jerry Hunter ym Mhrifysgol Bangor.

*Cymraeg uchod*

2018 presented itself with a unique and interesting opportunity. This January was spent busy working as part of the team creating the New Welsh Review’s annual mutlimedia issue. My main responsibility was to comply to the programme provided by the editor, Gwen Davies, and produce the content and assist the director and editor, Mayoorhan Sevverlz. I also had the chance to head behind the microphone and in front of the camera to present some pieces, and thoroughly enjoyed the experience. 

The placement included: heading to the studio to record audio reviews and a ‘Disappearing Nature’ themed podcast, an adventure to Bangor University to interview with author and academic Jerry Hunter, and working on editing an animated interpretation (image by Michael Reynolds) of a piece by Mihangel Morgan. 

Without a doubt, this work experience has been fantastic in relation to honing the  skills I had learnt as a freelance reviewer and writer and as one of the editors of Y Stamp and learning new skills relating to creating multimedia content – something increasingly relevant to all writers in this digital age.

All the videos and audio recordings will be released on New Welsh Review’s website in due course.

 

recordio
Recordio adolygiad llais yn stiwdio TFTS || Recording audio book reviews in the TFTS studio. Picture by Mayoorhan Sevverlz.

Cywion Cranogwen ar Heno

Her gyntaf y flwyddyn oedd ymddangos ar deledu byw am y tro cyntaf erioed! Cefais fy nghyfweld gyda fy nghyd-Gywion, Bethany Celyn a Grug Muse, i drafod mwy am Gywion Cranogwen, pwy yn union oedd y wraig ryfeddol a’n hysbrydolodd ac am ein cynlluniau ar gyfer 2018 ar raglen Heno, nos Fercher 3ydd Ionawr.

Gwyliwch y cyfweliad isod:

The first adventure of the year was my first appearance on live (yes, terrifyingly LIVE!) television! Along with my fellow Cywion, Bethany Celyn and Grug Muse, we spoke a little more about Cywion Cranogwen, the inspiration behind the show and our plans for 2018 on Welsh-language magazine show, Heno

Watch the interview – in Welsh – in the above video!

cywioncranogwen.com@CywionCranogwen

Uchafbwyntiau 2017

Heb os, mae 2017 wedi bod yn flwyddyn hynod, hynod arbennig i mi ac ar adegau mae hi wedi bod yn anodd dod o hyd i’r amser i ddiweddaru ‘mlog! Er fy mod wedi gweld cryn dipyn o newid byd yn ystod y flwyddyn, mae hi’n braf gallu eistedd yma’n diweddaru’r dyddiadur newydd ar ddiwrnod cyntaf 2018 gan wenu wrth gofio’n ôl.

Dyma rhai o blith nifer o bethau sydd wedi gwneud y flwyddyn yn un gofiadwy i fi:

Cylchgronnau

Wrth ‘sgrifennu hwn, rwyf i, Grug, Iestyn a Llyr yn dathlu ein bod wedi bod yn gweithio ar wefan a chylchgrawn Y Stamp ers blwyddyn. Ynghyd a chyhoeddi’n wythnosol ar y we, cynhyrchwyd tri rhifyn print ac un zine. Nodwyd ein huchafbwyntiau eisoes ar y wefan, ond roedd hi’n anodd eithriadol dewis o blith y cyhoeddiadau lu gan leisau amrywiol Y Stamp.

squad goalsNid yn unig mae hi wedi bod yn brofiad anhygoel cydlynnu cylchgrawn, gan roi’r cyfle i fi ddysgu sgiliau newydd, ond rwyf hefyd wedi cyfarfod rhai o’m ffrindiau gorau, a phob lansiad wedi bod yn gyfle i ddathlu doniau’r cyfrannwyr arbennig.

Lansiwyd y rhifyn cyntaf mewn noson hwyliog yn Aber, ac aethom hefyd i Tafwyl a Gwyl Arall, cyn dod i Abertawe i lansio rhifyn ola’r flwyddyn. I ble ewn ni nesa’ tybed?

Mae annog lleisiau newydd i ‘sgrifennu ac eraill i roi’r cyfle i lenyddiaeth Gymraeg a bwrw ati i ddarllen, wedi bod yn brofiad eithriadol ac mae’n gret gweld hyder y lleisiau newydd hyn wrth barhau i dyfu a datblygu. Gwefan newydd a rhifyn 4 yw’r pethau cyntaf sydd ar y gweill ar gyfer 2018!

Rwyf hefyd wedi, yn ystod y flwyddyn, bod yn ffodus i gyhoeddi fy ngwaith ymchwil yn Poetry Wales, Vector – a mynd ar raglen Rhys Mwyn i drafod yr erthygl honno – a Kelten, ac yn edrych ymlaen at barhau i gyhoeddi mwy am fy ymchwil yn y dyfodol agos.

cywion cranogwen caerfyrddinMerched Cryfion

Un o’r pethau ddysgais yn 2017 yw pa mor bwysig a pha mor ANHYGOEL yw criw o ffrindiau da. Drwy amser ddigon caled, roedd gennyf griw o ffrindiau – rhai newydd, eraill wedi bod yn ffrindiau i mi ers blynyddoedd – oedd yna i fi. Ac nid yn unig ‘mod i’n ffodus i gael ffrindiau sy’n gefnogol a thriw, ond yn dalentog ac ysbrydoledig hefyd. Cyhoeddodd Grug ei chyfrol gyntaf o farddoniaeth, Ar Ddisberod, eleni (prynwch hwnnw yma), mae Elyn yn gynghorydd sir yn RCT ac yn ymgyrchu i gael nwyddau’r mislif ar gael yn rhad ac am ddim i ddisgyblon ysgol y sir, ac mae Bethany yn llythrennol newydd ryddhau ei EP cyntaf, Troi, sy’n anhygol – gwrandewch!

Gan barhau i sôn am ferched (dyma gysylltiad bach slic…) i griw dwi ‘di bod ynglwm â nhw ers Mehefin 2017, sef Cywion Cranogwen. Gyda Grug Muse, Caryl Bryn, Manon Awst, Bethany Celyn a Siân Miriam, cyflwynom ein sioe farddol am y tro cyntaf yn ‘Steddfod Bodedern ym mis Awst, cyn mynd ar daith fer ym mis Tachwedd.

Mae’r ymateb wedi bod yn anhygoel, a nifer wedi dweud yn benodol iddynt fwynhau gweld merched ar lwyfan – y nod yn y pendraw yw ei gwneud hi’r un mor normal i weld

Prosiectau Creadigol

cydweliYm mis Medi, cefais gyfle i lunio monolog ar gyfer Taith y Dablen, a oedd yn rhan o Wyl y Cynhaeaf, Aberteifi. Perfformiwyd y darn am ferch ifanc yn gweithio yn ffatri wlan Drefach Felindre – amgueddfa hyfryd sydd reit ar fy stepen drws ond na fues i erioed yno tan i mi gytuno i ‘sgrifennu’r fonolog.

Ac yna’n mis Tachwedd 2017 cefais gyfle cyffrous, gyda chefnogaeth Llenyddiaeth Cymru, i fynychu gweithdy gydag Aneirin Karadog, Emily Blewitt a Pete Fowler yng Nghydweli, gan gyfrannu at brosiect sy’n mynd i gynnwys llenyddiaeth a darn o gelf trawiadol i addurno rhai o gestyll nodedig Cadw. Mae yna hefyd furlun fydd yn ymddangos yn y brifddinas yn cyd-fynd gyda’r prosiect.

Dwi’n edrych ymlaen yn arw at weld y darnau terfynol, yn enwedig yr un a fydd yng Nghastell Cydweli. Ac yn ogystal â’r cyfle i gyfrannu, trwy’r gweithdy hwn mi wnes hefyd gyfarfod yr hyfryd Bethan May Books!

Rwyf wedi gweld eisiau fy nhrip arferol i Lanystumdwy ar gyfer Cwrs Olwen gyda’r Urdd (dwi’n rhy hen i gystadlu bellach!!), felly roedd cymryd hoe fach i fod yn greadigol a bod yng ngwmni awduron eraill yn ail-danio’r ysfa i ‘sgrifennu eto. Gobeithiaf yn 2018 fynychu mwy o gyfleuon fel hyn, er mai’r ddoethuriaeth fydd prif ffocws y flwyddyn!

lisagwilym

Cerddoriaeth

Cefais y fraint o fod yn un o adolygwyr preswyl rhaglen Lisa Gwilym ‘leni eto a mwynhau rhannu barn ar rai o albymau newydd 2017. I gloi’r flwyddyn, es i stiwdio’r BBC ym Mangor i ymuno gyda Lisa Gwilym a Gethin Griffiths i adolygu albymau Band Pres Llareggub, Y Cledrau a Plant Duw a chlorianu’r flwyddyn gerddorol. Dwi bob tro’n mwynhau ymddangos ar y raglen, ond roedd hi’n lyfli cael bod yn yr un stiwdio a phawb arall am y tro cyntaf – fel arfer, dwi ar ben fy hun mewn stiwdio fechan yng Ngorllewin Cymru! Mae’r rhaglen ar gael am y tro i wrando’n ôl arni ar wefan IPlayer.

Yn ddiweddar, rwy hefyd wedi mwynhau mynd i gigio eto – ar ôl sbel go hir yn methu gwneud. Mae gig The People The Poet a Straight Lines diweddar yn Hobos Bridgend yn uchafbwynt, ac mi aeth fy ffrind Rhianedd a finnau hefyd yn ôl i’r early naughties i ddawnsio fel ffyliad a mwynhau sioe anhygoel Steps yn y Motorpoint Arena.

2018!

A dyma ni felly!

Er bod ‘na ambell beth wedi ei nodi yn y dyddiadur ar gyfer y flwyddyn newydd eisoes – podcast yn un peth, a profiad gwaith gyda’r New Welsh Review yn beth arall – does ‘na ddim cynllun pendant ac eithrio gorffen y traethawd PhD. Y bwriad, yn ôl fy arfer, yw bwrw ati i grwydro ac i greu, gan obeithio parhau i ‘sgrifennu, ‘sgrifennu, ‘sgrifennu.

 

Blwyddyn newydd dda i chi, a diolch i bawb am eich cefnogaeth yn 2017 xoxox

 

 

Sgwrs: Dyfodoliaeth gyda Rhys Mwyn, Radio Cymru

Nos Lun 20fed o Dachwedd cefais gyfle i drafod dyfodoliaeth mewn cyd-destun Cymraeg ar raglen Rhys Mwyn ar Radio Cymru, gan fwrw cipolwg yn benodol ar gerddoriaeth ddyfodolaidd. Tyfodd y sgwrs o erthygl a luniais i rifyn arbennig o Vector, cylchgrawn y BSFA.

I gyd-fynd gyda’r sgwrs, cefais gyfle i ddewis traciau, a oedd yn cynnwys:

Diolch i Rhys Mwyn a’r tim am y gwahoddiad i ddod ar y raglen – mi wnes i fwynhau sgwrsio’n fawr. Mae’r drafodaeth ar gael i wrando yma ar IPlayer.


Monday 20th of November, I appeared on Rhys Mwyn’s programme on Radio Cymru to discuss Welsh futurism. The chat mainly centred on a recent article I’d written for the BSFA’s magazine, Vector, ‘The Shared Futuristic Space of Welsh Music and Welsh-language Science Fiction’. I also had the chance to construct a futuristic playlist (listed above!) and chat about my research. 

Taith Cywion Cranogwen

Un o brosiectau cyffrous y misoedd diwethaf yw bod yn rhan o drefnu taith farddonol a chyd-weithio fel rhan o griw Cywion Cranogwen. Ar y cyd gydag Elan Grug Muse, Caryl Bryn, Bethany Celyn, Manon Awst a Siân Miriam penderfynwyd fynd ar daith farddonol, gan ddathlu’r ffaith ein bod yn feirdd benywaidd, bwrw ati i rannu profiadau a thalu teyrnged i rai o arwresau heddiw a ddoe.

Er bod pob un ohonom yn ymateb i dair thema benodol – sef Crio, Corddi a Chrwydro –  daw’r chwech ohonom â’n arddulliau a phrofiadau gwahanol i’r perfformiad terfynol. Mae steil unigryw Siân Miriam o farddoniaeth lafar, berfformiadol yn cyferbynnu’n drawiadol gyda fy steil mwy traddodiadol a chonfensiynol innau, ac mae dylanwad Manon Awst fel artist, sy’n ychwanegu fideo i’w barddoniaeth hithau hefyd yn nodwedd unigryw. Heb os, mae’r broses o gyd-weithio wedi bod yn fuddiol ac wedi tyfu’n organig, ac mae’r perfformiad yn dal i altro o sioe i sioe.

cywion cranogwen caerfyrddin

Dechreuodd y daith yn Oriel Myrddin, Caerfyrddin, gyda chynulleidfa brwd a chyfeillgar, cyn teithio lan i Lyfrgell Dinbych – a diolchwn o waelod calon i Menter Iaith Dinbych am y croeso cynnes a’u cefnogaeth hwythau – cyn mynd draw i berfformio cyn sioe How To Win at History yn Galeri, Caernarfon, a manteisio ar ofod eang y lleoliad hwnnw.

I glywed blas o’r daith, gwrandewch ar Bodlediad Clera’r mis hon, lle mae darnau o’r perfformiad ynghyd â chyfweliad gyda Manon Awst, Bethany Celyn a Siân Miriam ac adolygiadau caredig o sioe Oriel Myrddin gan Elinor Wyn Reynolds a Nerys Bowen.

cywion dinbych

Diolch i bawb alwodd draw i gefnogi, a gwneud y daith fer hon. Y bwriad yw parhau gyda’r daith yn y flwyddyn newydd, gan alw yn y brifddinas, Llangrannog (cartref Cranogwen ei hun) ac i ambell leoliad arall. Cadwch lygaid mas am y Cywion!

http://cywioncranogwen.com


An interesting project I’ve been part of during the last few months is Cywion Cranogwen – we are a six piece all-female Welsh-language poetry collective, consisting of myself, Elan Grug Muse, Caryl Bryn, Bethany Celyn, Manon Awst and Sian Miriam. After a successful performance at the National Eisteddfod in August, we decided to head on a three-date tour this November. 

We played at Oriel Myrddin in Carmarthen, at the Library in Dinbych and at Galeri in Caernarfon, and are grateful to all three audiences for their warm and kind feedback. 

The tour continues in the new year – I’ll keep you posted!

https://cywioncranogwen.com

Lansio Rhifyn 3 Y Stamp

Rhwng taith Cywion Cranogwen a’r gwaith ymchwil, bu gwibdaith i ddinas Abertawe i lansio trydydd rhifyn Y Stamp. Lansiwyd y rhifyn yn Nhŷ Tawe a diolcha’r tri ohonom (a Llŷr Titus o America bell!) i’r gynulleidfa hyfryd am eu gwrandawiad a’u cefnogaeth ac i reolwyr Tŷ Tawe am ein galluogi i ddefnyddio’r gofod.

Cafwyd noson hwyliog o ddarlleniadau gan Lowri Havard a Noel James, ill dau yn gyfranwyr newydd, cerddoriaeth gan Sian Richards a chystadleuaeth cerddi concrit gyda chynnyrch… *diddorol*… iawn!

clawr 3 y stamp

Bydd y rhifyn ar gael mewn llond llaw o siopau ac ar gael i’w brynu’n uniongyrchol oddi wrthom ni.

Yn ogystal â gwaith Noel a Lowri, maer rhifyn hefyd yn cynnwys gwaith gan Aneirin Karadog, Tudur Hallam, Sian Miriam a Steven Jones, cyfweliad gyda Natalie Ann Holborrow, trafodaeth am rôl olygyddion gan Alun Jones ac Alun Jones ac adolygiadau lu. Mae hyn oll rhwng clawr hynod drawiadol wedi ei ddarlunio gan yr arlunydd Elin Meredydd.

Cysylltwch â golygyddion.ystamp@gmail.com i fynnu copi eich hun.

Heb os, roeddem yn olygyddion hapus iawn wedi’r lansiad – a dyma obeithio cewch chi cymaint o hwyl yn darllen ac a gawsom ni fel tîm yn golygu a chreu’r rhifyn.

golygyddion hapus lansiad 3.jpg


Last Thursday, we launched the third issue of Y Stamp in Tŷ Tawe, Swansea. The night included readings by Lowri Havard and Noel James – both new writers – and music by singer-songwriter Sian Richards, alongside a concrete/shape poetry competition with a few interesting results!

The third issue will be appearing in a handful of Welsh book shops soon, and will also be available to order by e-mail, by contacting golygyddion.ystamp@gmail.com. It will also appear online in due course.

 

Cynadledda: Celtic Colloquium, Lublin

*English below*

Diwedd Medi eleni, fe fynychais a chyflwynais bapur yng Ngholocwiwm Celtaidd Lublin ym Mhrifysgol Lublin, Gwlad Pwyl. Ynghyd â rhwydweithio gyda chyfeillion hen a newydd dros ddeuddydd hynod ddiddorol, cefais gyfle i gyflwyno ffuglen wyddonol gan ferched a thrafod themâu unigryw y gweithiau hynny i gynulleidfa newydd.

IMG_0256
Esbonio cyd-destun ffuglen wyddonol yn y Gymraeg – diolch i Liza Walther, ERIU Leipzig am y llun.

Diolchaf o waelod calon i drefnwyr y gynhadledd am lenwi deuddydd gyda chyflwyniadau difyr ac am eu croeso hynod gynnes i’r brifysgol. Rhan o waith yr wythnosau nesaf bellach yw mireinio’r papur i’w gyhoeddi yn llyfryn y gynhadledd.

Manteisiais hefyd, tra’r oeddwn yng Ngwlad Pwyl, ar y cyfle i dreulio deuddydd yn crwydro dinas Lublin. Rhyfeddais ar brydferthwch llwm strydoedd yr hen dref ac es i lochesu rhag y gwynt oer ym muriau Castell Lublin. Cefais hefyd gyfle – ar argymhelliad rhywun o’r gynhadledd – i drio pierogi, sef dumplings arbennig, a chael tipyn o flas arnynt hefyd!

IMG_0260
Brama Krakowska, porth yr hen dref.

Tra yno, mi es i ymweld â gwersyll Majdanek, un o wersylloedd erchyll yr SS a adeiladwyd yn ystod yr Ail Ryfed Byd. Roedd crwydro’r caeau tawel a gweld yr hyn o’r gwersyll a ail-adeiladwyd (gan gynnwys y siambr nwy) yn brofiad hynod emosiynol. Teimlais yn swp sal wrth droedio’r tir hwnnw lle bu creulondeb ac annhegwch na allaf hyd yn oed ddygymod ag e yn rhywbeth normal, ac roeddwn yn beichio crio wrth gyrraedd arddangosfa o ‘sgidiau pob un o drigolion y gwersyll. Serch hynny, roeddwn yn hynod ddiolchgar i mi allu ymweld â’r lle.

Gwirionais gyda’r ddinas dawel hon, ac edrychaf ymlaen at ddychwelyd i Lublin yn y dyfodol. Er, wedi dweud hynny, bydd yn bendant raid i fi ddysgu mwy o Bwyleg cyn fy ymweliad nesaf… does yna’r un gyrrwr tacsi arall eisiau fy ngweld yn ceisio meimio ‘maes awyr’ fyth eto!I recently attended and presented a paper at Lublin University’s Celtic Colloquium in Poland. I’m incredibly grateful to the conference organisers for a fantastic two days, meeting friends old and new and enjoying many interesting papers.

lublin5

I presented a paper introducing Welsh-language science fiction by female authors, and presenting the unique themes discussed and scenarios portrayed. I’m grateful for all questions and feedback, and look forward to fine tuning the paper to include in the conference proceedings. 

lublin2
Castell Lublin

As well as enjoying a successful conference, I also took the opportunity to wander around Lublin, and spent the following two days exploring the historic old town and Lublin Castle, and dining that evening on pierogi for the first time. 

During my break, I visited the Majdanek Concentration camp. The eerily quiet fields and touching artistic tributes and exhibition made it an emotional experience I’ll never forget. It shook me to the core to be at the scene of unimaginable cruelty, but I’m so glad I visited Majdanek and witnessed the reconstructed camp for myself.

lublin1

I hope to return to Lublin again in the future, having enjoyed my time in the city immensely. But I am very aware that I’ll need to brush up on my Polish before returning – I don’t think any other taxi driver ever wants to see me attempt to mime the fact that I needed to get to the airport! (Imagine outstretched arms and much flailing about before resorting to pointing at the place on Google!) 

Llên Meicro: Diffyg Signal, Desg a Pâr (O Sanau)

Dyma ddetholiad o lên meicro, oll wedi eu hysbrydoli gan y thema ‘gwawrio’ yr ysgrifennais yn ddiweddar – mi fydd y gweddill yn ymddangos yn nhrydedd Rhifyn Y Stamp yn y dyfodol agos! 

 

Diffyg Signal

Mynd, o raid, ar wyliau, ac ymlwybro’n araf wrth gwt clamp o garafan rhwng Dolgellau a Dinas Mawddwy. Y weipyrs yn symud ‘nôl a ‘mlaen, ‘nôl a ‘mlaen yn ffrantig yn trio ffurfio ffenest glir o’n blaenau. Yn yr hollt rhwng dau fynydd, sylwais fod statig y radio’n taranu dros ein tawelwch.

 

Desg

Rhyfel, a’r gelyn oedd celficyn pwysica’r tŷ. Hwnnw tan warchae llyfrau a phapurach a phensiliau a chlipiau papur a lluniau a ffotograffau a bitsach a bobsach a phob math o bethau. Y fountain pen posh wedi gorwedd yn gelain ymysg y cwbwl ers wythnosau.

Gyda dyfodiad bil letrig mewn amlen goch, nid oedd gan Lewys ddewis ond brwydro yn erbyn yr annibendod.

 

Pâr (O Sanau)

Bu adeg pan oedd pigo’i sanau bryntion o’r llawr yn bleser pur. Tystiolaeth ei fod yn gartrefol. Wedi setlo’n hapus gyda hithau. Ond bellach roeddent wedi tyfu’n ail garped ar lawr – socs nefi, du a llwyd pob un – gydag ambell bâr o bants yn tyfu’n chwyn yn eu plith.

Gwisgodd dau o’i sanau hithau – un binc â spots ac un arall las â streips – a mynd ati’r frwd i fwynhau sathru ar bob un o’i ffycin sanau bland, boring.

 


Here are some of my recent Welsh-language flash fiction works – each one inspired by the theme of ‘sunrise’. A few more will be published in the next issue of Y Stamp in the near future!