Cynhadledd Haciaith 2018

Wrth i’r mis du brysur ddirwyn i ben, teithiais i Tramshed Tech yng Nghaerdydd i fynychu gynhadledd Hacio’r Iaith. Dyma’r tro cyntaf i mi fentro i blith criw selog, ond croesawgar, Haciaith gan fwynhau arlwy amrywiol a diddorol yr ‘anghynhadledd’ hon. Rhydd i bawb gynnig sesiwn a chyfrannu, a’r prif anfantais i mi oedd methu gallu dal pob un sesiwn – yn arbennig sesiwn Leia ar ysgrifennu straeon digidol, sydd bellach wedi cael ei gyhoeddi fel canllaw ar wefan Y Stamp.

Ysgrifennais erthygl yn trafod y gynhadledd yng nghyd-destun cymruddyfodoliaeth a dychmygu dyfodol Cymru a’r Gymraeg ar gyfer gwefan Planet, sef Hacking into Future Wales. Roedd hi’n anodd sticio at y terfyn geiriau gyda cymaint i’w ddweud, ond dyma fy ymgais i grynhoi’r diwrnod a thrafod syniadau.

Un o’r pethau fwynheiais fwyaf am fwrlwm y diwrnod oedd iddo barhau ar ffurf trydariadau (#Haciaith), blogiau a phodlediad difyr wedi hynny. Heb os, mae Haciaith 2019 eisoes wedi ei nodi yn y dyddiadur.

(Fy llun o gyflwyniad Andrew Green sydd uchod.)


At the tail end of January this year I ventured to Tramshed Tech in Cardiff for the annual Hacio’r Iaith (Hacking the Language) conference. In it’s eighth year, Haciaith is not only an interesting ‘unconference’, but a lively and welcoming community, proving that the Welsh-language can twist its tongue to discuss all sorts of technology and modern developments.  

I wrote an article, Hacking into Future Wales, about the conference and looking in depth at some of the sessions I attended, linking it to discussing cambrofuturism for Planet online. 

I thoroughly enjoyed my day at Haciaith, and one of the more special aspects of the unique day was how the lively debate leaked onto social media platforms and blogs and was also encapsulated in the lively Haclediad podcast. I certainly hope to attend again in the future. 

(Pictured above is Andrew Green, during his keynote presentation.)

https://haciaith.cymru

Advertisements

Sgwrs: Dyfodoliaeth gyda Rhys Mwyn, Radio Cymru

Nos Lun 20fed o Dachwedd cefais gyfle i drafod dyfodoliaeth mewn cyd-destun Cymraeg ar raglen Rhys Mwyn ar Radio Cymru, gan fwrw cipolwg yn benodol ar gerddoriaeth ddyfodolaidd. Tyfodd y sgwrs o erthygl a luniais i rifyn arbennig o Vector, cylchgrawn y BSFA.

I gyd-fynd gyda’r sgwrs, cefais gyfle i ddewis traciau, a oedd yn cynnwys:

Diolch i Rhys Mwyn a’r tim am y gwahoddiad i ddod ar y raglen – mi wnes i fwynhau sgwrsio’n fawr. Mae’r drafodaeth ar gael i wrando yma ar IPlayer.


Monday 20th of November, I appeared on Rhys Mwyn’s programme on Radio Cymru to discuss Welsh futurism. The chat mainly centred on a recent article I’d written for the BSFA’s magazine, Vector, ‘The Shared Futuristic Space of Welsh Music and Welsh-language Science Fiction’. I also had the chance to construct a futuristic playlist (listed above!) and chat about my research. 

Cynadledda: Celtic Colloquium, Lublin

*English below*

Diwedd Medi eleni, fe fynychais a chyflwynais bapur yng Ngholocwiwm Celtaidd Lublin ym Mhrifysgol Lublin, Gwlad Pwyl. Ynghyd â rhwydweithio gyda chyfeillion hen a newydd dros ddeuddydd hynod ddiddorol, cefais gyfle i gyflwyno ffuglen wyddonol gan ferched a thrafod themâu unigryw y gweithiau hynny i gynulleidfa newydd.

IMG_0256
Esbonio cyd-destun ffuglen wyddonol yn y Gymraeg – diolch i Liza Walther, ERIU Leipzig am y llun.

Diolchaf o waelod calon i drefnwyr y gynhadledd am lenwi deuddydd gyda chyflwyniadau difyr ac am eu croeso hynod gynnes i’r brifysgol. Rhan o waith yr wythnosau nesaf bellach yw mireinio’r papur i’w gyhoeddi yn llyfryn y gynhadledd.

Manteisiais hefyd, tra’r oeddwn yng Ngwlad Pwyl, ar y cyfle i dreulio deuddydd yn crwydro dinas Lublin. Rhyfeddais ar brydferthwch llwm strydoedd yr hen dref ac es i lochesu rhag y gwynt oer ym muriau Castell Lublin. Cefais hefyd gyfle – ar argymhelliad rhywun o’r gynhadledd – i drio pierogi, sef dumplings arbennig, a chael tipyn o flas arnynt hefyd!

IMG_0260
Brama Krakowska, porth yr hen dref.

Tra yno, mi es i ymweld â gwersyll Majdanek, un o wersylloedd erchyll yr SS a adeiladwyd yn ystod yr Ail Ryfed Byd. Roedd crwydro’r caeau tawel a gweld yr hyn o’r gwersyll a ail-adeiladwyd (gan gynnwys y siambr nwy) yn brofiad hynod emosiynol. Teimlais yn swp sal wrth droedio’r tir hwnnw lle bu creulondeb ac annhegwch na allaf hyd yn oed ddygymod ag e yn rhywbeth normal, ac roeddwn yn beichio crio wrth gyrraedd arddangosfa o ‘sgidiau pob un o drigolion y gwersyll. Serch hynny, roeddwn yn hynod ddiolchgar i mi allu ymweld â’r lle.

Gwirionais gyda’r ddinas dawel hon, ac edrychaf ymlaen at ddychwelyd i Lublin yn y dyfodol. Er, wedi dweud hynny, bydd yn bendant raid i fi ddysgu mwy o Bwyleg cyn fy ymweliad nesaf… does yna’r un gyrrwr tacsi arall eisiau fy ngweld yn ceisio meimio ‘maes awyr’ fyth eto!I recently attended and presented a paper at Lublin University’s Celtic Colloquium in Poland. I’m incredibly grateful to the conference organisers for a fantastic two days, meeting friends old and new and enjoying many interesting papers.

lublin5

I presented a paper introducing Welsh-language science fiction by female authors, and presenting the unique themes discussed and scenarios portrayed. I’m grateful for all questions and feedback, and look forward to fine tuning the paper to include in the conference proceedings. 

lublin2
Castell Lublin

As well as enjoying a successful conference, I also took the opportunity to wander around Lublin, and spent the following two days exploring the historic old town and Lublin Castle, and dining that evening on pierogi for the first time. 

During my break, I visited the Majdanek Concentration camp. The eerily quiet fields and touching artistic tributes and exhibition made it an emotional experience I’ll never forget. It shook me to the core to be at the scene of unimaginable cruelty, but I’m so glad I visited Majdanek and witnessed the reconstructed camp for myself.

lublin1

I hope to return to Lublin again in the future, having enjoyed my time in the city immensely. But I am very aware that I’ll need to brush up on my Polish before returning – I don’t think any other taxi driver ever wants to see me attempt to mime the fact that I needed to get to the airport! (Imagine outstretched arms and much flailing about before resorting to pointing at the place on Google!) 

Conference: CRSF 2017, Liverpool

*Cymraeg isod*

This year, I had the incredible experience of presenting a paper at the Current Research in Speculative Fiction Conference. Held at Liverpool University, I had previously attended last year, but this was the first paper I’d presented there.

‘Rebuilding the Nation: Welsh-language Post-apocalyptic Fiction 1964-2009’ introduced work by D. Griffith Jones, Cliff Bere, John Idris Owen and Lloyd Jones, discussing them in light of the two Welsh referendums. Whilst Pe Symudai y Ddaear (1964) encapsulates the ‘nationalist euphoria’ of the 1960s, the more sombre tone of Pennod yn Hanes Milwr (1981) and Y Ty Haearn (1984) reflect the apocalyptic effect of the first unsuccessful referendum in 1979. Y Dŵr by Lloyd Jones in 2009, in stark contrast, warns against the danger of complacency in the globalised society, despite the creation of the Welsh Assembly following a marginal win in the 1997 referendum.

I was touched by the response to my presentation, and the questions I was asked has led to new paths in my research – so thank you to all who offered suggestions and comments! I hope to either record or publish the paper very soon.crsfIt was a pleasure to attend so many interesting panels with a variety of topics discussed, and also to meet new friends from all over the UK and beyond. The keynotes were both excellent this year, with the second keynote by Dr Robert Maslen of Glasgow University, ‘The Politics of Celtic Fantasy in Children’s Fiction of the 30s and 40s’, especially relevant to my own research.

As well as the conference, I also spent a little afternoon wandering the city. I had never been to the Docks before, despite having visited Liverpool several times in the past. An inspirational visit to the TATE Gallery, where seeing Tracey Emin’s My Bed first hand was a personal highlight, means I’ve returned to my desk this week inspired and full of new ideas.

my bed


Yr wythnos diwethaf, fynychais gynhadledd ‘Current Research in Speculative Fiction’ ym Mhrifysgol Lerpwl i gyflwyno papur ar lenyddiaeth ôl-apocalyptaidd yn y Gymraeg. Cafodd y papur ymateb gwych a chodwyd nifer o gwestiynau perthnasol. 

Mwynheais y ddwy brif ddarlith gan Dr Bernice Murphy a Dr Robert Maslen – yr ail yn enwedig, a hwnnw’n trafod gwleidyddiaeth mewn enghreifftiau o lenyddiaeth Geltaidd i blant. Dychwelaf at fy nesg yr wythnos hon yn llawn syniadau newydd – syniadau ymchwil a chreadigol! 

 

Erthygl: ‘Missing: Poetry in Future Wales’ – Poetry Wales

I was recently invited to write an article regarding the relationship of Welsh-language science fiction and poetry to a ‘Future / No Future’ themed issue of Poetry Wales. Noticing a lack of Welsh-language SF poetry, I considered how poetry and the poet was portrayed and discussed in Welsh-language fiction. The article discusses worlds where writing poetry, cynghanedd specifically, is undertaken by machines, age-old poets have disappeared in dystopian futures, and music appears the only playing field where both SF and poetry collides.

The issue is out now, filled with incredible poets, including a Scottish Gaelic poem by Harry Giles and others. Perfect Bank Holiday weekend read!

poetry wales

Cefais wahoddiad yn ddiweddar i lunio erthygl i Poetry Wales, dan y thema ‘Dyfodol / Dim Dyfodol’, gan ‘sgrifennu am rôl barddoniaeth mewn cyd-destun ffuglen wyddonol. Digon prin yw barddoniaeth ffuglen wyddonol yn gyffredinol, heb son am yn y Gymraeg – cafwyd hyd i dim ond un gerdd o’r fath! Fodd bynnag, mae barddoniaeth yng Nghymru’n rhywbeth sy’n cael ei drafod mewn modd ddiddorol o fewn naratifau ffuglen wyddonol, gyda’r gynghanedd yn cael ei fewnbynnu i geg peiriant a beirdd yn diflannu heb i neb sylwi. 

Teimlir ar adegau nad oes gan lenorion ffuglen wyddonol fawr ddim i ddweud wrth feirdd, ac i’r gwrthwyneb, nad oes fawr o ddiddordeb gan y beirdd fentro i fyd ffuglen wyddonol! Cerddorion megis Alun Gaffey a Gwenno Saunders yw’r unig rai sy’n chwarae rhwng y ddau fyd, a thrafodir hynny’n fanylach yn ‘Missing: Poetry in Future Wales’.

Mae’r erthygl – sydd ymhlith gwledd o gerddi – yn y rhifyn diweddaraf, ac ar gael i’w phrynu nawr. 

 

Ymchwil: Cyfrannu at yr Esboniadur Beirniadaeth a Theori

Cefais wahoddiad i gyfrannu dau gofnod at adnodd newydd a greuwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, dan olygyddiaeth Simon Brooks. Heb os, mae’n adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sy’n astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ac o bosib, yn cael trafferth gael gafael ar ffynonellau drwy gyfrwng yr iaith. Mae pob cyfnod yn cynnwys llyfryddiaeth ddethol a defnyddiol, ac yn help mawr at fathu termau, sydd ar adegau, yn gallu bod yn anghyson yn y Gymraeg.

Lluniais innau gofnodion yn bwrw golwg ar y genre gwyddonias yn gyffredinol (Gwyddonias) a chofnod byr am syniadau’r ddyfodolwyr (Dyfodolaeth). Ac os oes gennych ddiddordeb yn y rheini, byddwch hefyd am weld cofnod Elidir Jones, o flog Fideo Wyth, yn trafod y genre ffantasi.

Mae’r Esboniadur yn dal i dyfu ar hyn o bryd. Cliciwch yma i weld beth sydd yno eisoes a chadw llygaid ar yr hyn sydd i ddod.

Trafodaeth: ‘Blas ar ymchwil Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd’, Eisteddfod Genedlaethol

Yn ôl eu harfer, mae stondin Prifysgol Aberystwyth ar faes yr Eisteddfod yn cynnal nifer o ddigwyddiadau amrywiol. Dwy flynedd yn ôl bellach, cefais gyfle i sgwrsio am fy ngwaith gyda Mihangel Morgan (fy nghyfarwyddwr ymchwil ar y pryd) – roeddwn yn nerfus iawn ar y pryd, ond roedd yn bendant yn brofiad gwerthfawr, a dwi dipyn fwy hyderus yn trafod fy ngwaith yn gyhoeddus ers hynny.

BudUEZiIgAICxfv

Eleni, rwy’n cadeirio panel gyda thri o fyfyrwyr eraill yr Adran Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, yn trafod ein gwaith ymchwil. Rydym oll yn gwneud pynciau hollol wahanol, felly bydd hi’n drafodaeth ddifyr! Fi fydd yn arwain awr o sgwrs gyda Marged Tudur, Endaf Griffiths a Heledd Llwyd, a rhannu sut rydym ni’n pedwar wedi manteisio ar y cyfle i parhau gyda’n astudiaethau yn yr adran yn Aberystwyth.

Felly, dewch i ddysgu mwy am ffuglen wyddonol yn y Gymraeg, barddoniaeth T. Llew Jones, cerddoriaeth farddonol a’r defnydd o’r Gymraeg yn y trydydd sector gyda ni’n pedwar.

Cynhelir y sesiwn  ar ddydd Gwener yr Eisteddfod (5/8) am 2.30 o’r gloch, ym mhabell Prifysgol Aberystwyth.

@CymraegAber / @CelticAber

Erthygl: ‘Sut ofod oedd y dyfodol?’, O’r Pedwar Gwynt

O'r pedwar gwynt llun

Ar ôl hir ymaros, mae cylchgrawn newydd O’r Pedwar Gwynt bellach yn ein siopau llyfrau leol ac yn fyw ar y we. Wedi bod wrthi’n porti drwy’r cynnwys sydd rhwng y cloriau deniadol, rwyf bellach yn edrych ymlaen yn arw at lansiad y cylchgrawn ddydd Mercher, ar stonding Prifysgol Bangor ar faes yr Eisteddfod.

Rwy’n hynod gyffrous i weld erthygl o’m eiddo innau yn y cylchgrawn, sef ‘Sut ofod oedd y dyfodol?’ Cefais wahoddiad i drafod agwedd o’m gwaith ymchwil, a phenderfynais, gan ystyried syniadau Hywel Teifi Edwards, edrych ar yr ymdrech bwriadol gan lenorion ffuglen wyddonol – a fwrw golwg yn benodol ar E. Tegla Davies, Islwyn Ffowc Elis a Mihangel Morgan – i fynd â’r iaith i fydoedd newydd a’i gwthio i drafod pynciau anghyfrwydd.

llun o'r pedwar
(h) @PedwarGwynt

Mae’n anrhydedd ei weld ochr yn ochr ag un o ysgrifau Islwyn Ffowc Elis, ‘Mynd i’r Lleuad’, a diolch mawr i griw O’r Pedwar Gwynt am eu cefnogaeth, rhwng y broses olygu a chael bod yn rhan o drafodaeth yng Ngŵyl Arall, mae hi wedi bod yn brofiad gwych cyfrannu at rhifyn cyntaf erioed y cylchgrawn.

Pob lwc i O’r Pedwar Gwynt – mae hi wedi bod yn anodd trio peidio a gwneud puns am y ffaith ei fod yn chwa o awyr iach!

 

Trafodaeth: ‘Sbês is ddy plês’, Gŵyl Arall

Roeddwn wedi edrych ymlaen at fentro i Ŵyl Arall yng Nghaernarfon ddydd Sul diwethaf (10/7) i drafod gwyddonias a’r Gymraeg – ac ni chefais fy siomi. Cynhaliwyd trafodaeth ddifyr, gydag Angharad Price yn cadeirio, gan adael i mi drafod ffuglen wyddonol yn y Gymraeg yn gyffredinol, ac yna’n holi Robin Owain, mab y llenor amryddawn, Owain Owain, am Y Dydd Olaf, ei nofel ffuglen wyddonol nodedig. (Cofiwch ei fod ar gael i lawrlwytho yma.)

Roedd hi’n galonogol gweld cymaint wedi dod i wrando ac i gefnogi. A theimlaf wrth fy modd bod gymaint o ddiddordeb gwirioneddol gyda phobol i drafod ffuglen wyddonol yn y Gymraeg bellach.

gwyl arall fi

Trefnwyd y sesiwn i hyrwyddo rhifyn cyntaf O’r Pedwar Gwynt, sy’n cael ei lansio a’i ryddhau ar ddydd Mercher yr Eisteddfod Genedlaethol yn Y Fenni eleni. Mae gennyf erthygl ‘Sut ofod yw’r dyfodol? Gwyddonias a’r Gymraeg’ wedi ei gynnwys, sy’n gweld patrwm yn y modd y mae llenorion (gan edrych yn benodol ar E. Tegla Davies, Islwyn Ffowc Elis a Mihangel Morgan) yn ymateb i drafod materion gwyddonol yn y Gymraeg.

Felly, diolch i O’r Pedwar Gwynt am drefnu’r sesiwn, ac i Gŵyl Arall am y croeso cynnes. Diolch hefyd i Angharad Price am gadeirio, ac i Robin am rannu mwy am weledigaeth Owain Owain wrth lunio’r nofel Y Dydd Olaf a chynnig mewnwelediad diddorol iawn i’w waith.

jasmine a mike

Yn ogystal â mynd wedyn i fynychu sesiwn lle’r oedd Mike Parker yn holi Jasmine Donahaye am ei chyfrol Losing Israel (sydd bellach ar fy rhestr hirfaith o ‘Lyfrau Dwi Eisiau Darllen’), treuliais y prynhawn wedyn yn crwydro Castell Caernarfon – gan ei bod hi’n bellach yn braf erbyn hynny!

caernarfon

Diwrnod diwylliedig iawn ar y cyfan!

Hysbys Trafodaeth: ‘Sbês is ddy plês’, Gŵyl Arall

o'r pedwar gwynt

Dydd Sul, rwy’n cymryd rhan mewn panel ‘Sbês is ddy plês: Gwyddonias a’r Gymraeg’ yng Ngŵyl Arall, Caernarfon. Mae’n rhannol seiliedig ar erthygl gen i fydd yn ymddangos yn rhifyn cyntaf y cylchgrawn.

Bydd y drafodaeth yn cael ei chynnal am 10.30 bore Sul, yng ngardd Palas Print, gydag Angharad Price a Robin Llwyd ab Owain a finnau yn bwrw ati i edrych ar ffuglen wyddonol yn y Gymraeg. Swotiwch eich copi electronig o Y Dydd Olaf, a dewch draw!

@PedwarGwynt / O’r Pedwar Gwynt